Utvecklingsprojekt

Benämning

Förbättrad provkvalité vid stora djup i lös lera

Utförare

Chalmers Avd för geologi och geoteknik

Beskrivning

Förbättrad provkvalité leder till mindre osäkerheter vid bestämning av de jordegenskaper som mest påverkar långsiktiga prognoser (bruksgränstillstånd) och de dynamiska respons för lösa jordar. Dessvärre är blockprovtagning, som har bäst provkvalité, begränsad till djup mindre än 15 m. Detta projekt har som mål att öka det djup till vilket man kan uppta högkvalitativa jordprover, till samma djup som den standardiserade STII provtagaren i Sverige. Det nya i den föreslagna metoden ligger i att, istället för att ändra provtagningsmetoder vilket kan leda till höga kostnader för provtagningsoperatörerna, uppdatera senare delar av försökskedjan. Detta projekt kommer att kunna dra nytta av två av Vetenskapsrådets utvecklingsprojekt om provförminskning för att utvärdera möjligheten att använda s k miniprover, med en diameter på 10 mm och höjd 20 mm, tagna från kärnor av den standardiserade provtagaren istället för provkroppar från blockprov. Fördelen med projektet är att Trafikverkets tidigare provtagningsplats i Utby går att använda samt data från STII och miniprover redan finns tillgängliga. Vid lyckat genomförande har miniproverna flera potentiella fördelar:
1) Fortsatt användning av den standardiserade STII kolvprovtagaren med möjlighet att ta djupa prover < 100 m.
2) Mer homogena prover vilket leder till mer konsekventa lab.resultat.
3) Snabbare ledtider för lab.tester då konsolideringsförsök kan utföras snabbare.


Genomförandeperiod

den 15 februari 2018 till den 14 februari 2021


Portfölj

Bygga

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921