Utvecklingsprojekt

Benämning

Tidsberoende effekter av schakt i lös lera

Utförare

Chalmers Avd för geologi och geoteknik

Beskrivning

Vid schakt och avlastning av jordlager uppstår tidsfördröjda förändringar i jordlagrens effektivspänningsförhållanden. I lågpermeabla jordlager så som lera kan förändringarna ta betydande tid. Följdeffekterna på jordlagrens egenskaper och genererade påkänningar mot geokonstruktioner är således tidsberoende. Effektivare byggmetoder förväntas ge att en ökad andel av spänningsförändringarna utbildas i driftskedet, samtidigt som storleksordningen av desamma ökar med ökande schaktdjup. Därmed kan befintliga beräkningsmetoder innebära att designprocessen grundar sig på för ändamålet förenklade antaganden och inaktuella empiriska samband, vilket innebär en risk.

Projektmålet är att öka kunskapen om effekter som uppstår vid schakt i lera, med fokus på effekternas tidsberoende vid djupa schakter samt identifiera om mätresultat avviker från förväntade värden enligt dagens beräkningspraxis.

Projektet utförs som ett industridoktorandprojekt vid Chalmers. Genomförandet fram till Lic kan sammanfattas i följande delar: inventering av lämpliga fältobjekt, avancerade lab.försök och fältmätningar, samt analys.

Resultaten förväntas stärka kompetensen i branschen och därmed funktionsstyrd dimensionering av geokonstruktioner vilket krävs i samband med de extraordinära schakter och/eller kortare byggtider som byggindustrin ställs inför. Sammantaget förväntas projektet resultera i optimerade och säkrare geokonstruktioner, minskade underhållskostnader och förutsägbar omgivningspåverkan.


Genomförandeperiod

den 1 februari 2018 till den 31 december 2020


Portfölj

Bygga

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921