Avslutat projekt

Benämning

Picasso – Förhindra olyckor och incidenter till sjöss för ett säkrare sjöfart Chalmers

Utförare

Charlmers Tekniska Högskola AB

Beskrivning

Picasso-projektet bidrar till EU: s sjöfartspolitik och nätverket ”Motorways Of the Seas” mål genom bland annat att förbättra utrustningssäkerheten; utveckling av arbetsmetoder för säkrare drift, utveckling av nya verktyg i syfte att uppnå effektivare evakuering och sjöräddning. På lång sikt kommer PICASSO skapa en mer hållbar sjöfartsnäring genom att minska miljöpåverkan och förbättra säkerhet och effektivitet. Projektet är organiserat i fyra aktiviteter:
1) Ombord och iland; säkra & effektiva operationer.
2) Nödsituationer
3) Utbildning och Human Factors
4) Kriskommunikation och samordning.
Chalmers tillsammans med Sjöfartsverket är involverade i aktivitet 3,2; IT-verktyg för Crew Training (Serious Games): säkerhet och avancerade SAR metoder
Omfattningen av aktivitet 3.2 är att utveckla nya verktyg för träning inom området säkerhet och sjöräddning. Avsikten med denna träning är att minska risken för missförstånd och samtidigt öka effektiviteten av sjöräddande insatser. Projektet avser att använda och utnyttja den teknologi som utvecklats i MONALISA 2.0, STM Validation Project och EfficienSea II. Avancerade fartygssimulatorer kommer att användas av Chalmers och Sjöfartsverket som plattformar och verktyg för operationsanalys samt metodutveckling av sjöräddningsuppdrag. Simuleringar kommer att fokusera på metodik för användning av simulatorer för operativ analys av sjöräddningsuppdrag genom att t.ex. mäta parametrar som respons- och söktid samt kommunikationseffektivitet. Operativa metoder och procedurer kommer att utvecklas baserat på eventuella resultat. Sjöräddningsuppdrag kommer att simuleras och omfattande tester kommer att utföras.
Följande uppgifter kommer att genomföras:
1) Upphandling av SAR programmodul för befintliga Chalmers och SMA simulatorer
2) Utveckling av arbetsprocesser och metodik för SAR operationer.
3) Utveckling av en mjukvaruapplikation för mobila enheter i syfte att göra kunskap tillgänglig för fartygsbesättningar.
4) Validering av SAR-modul
5) Ny utbildningsmodul omfattande ny metodik.


Genomförandeperiod

den 1 maj 2016 till den 30 juni 2018


Portfölj

FoI sjöfartsområdet

Målområde

Sjösäkerhet
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921