Avslutat projekt

Benämning

PROFFS- Förbättrad propellerprestanda för isgående fartyg

Utförare

Chalmers tekniska högskola AB

Beskrivning

Sjöfartstrafiken har på senare tid ökat både i Östersjön och i Arktis. Allt eftersom klimatet blir varmare väntas denna trend fortsätta. Statistiken visar att skadade propellrar dominerar bland rapporterade skador på isgående fartyg. Att välja en högre isklassning på propellern skulle minska risken för skada, men ger i gengäld en försämrad propulsiv verkningsgrad. Det är där-för av högsta vikt att förbättra propellerns robusthet i is utan att göra avkall på dess prestanda i isfritt vatten. I föreslaget projekt kommer vi att studera hur detta kan uppnås genom en ytbe-handling av propellern med hjälp av laser. Den föreslagna processen förväntas förbättra ener-gieffektiviteten hos svenska fartyg och ge fördelar för svenska underleverantörer, och därige-nom förbättra svenska redares och sjöfartsindustris konkurrensförmåga. Den föreslagna tekni-ken förväntas också kunna vara framgångsrik på nästa generation svenska isbrytare.

Genomförandeperiod

den 1 juli 2017 till den 15 juni 2019


Portfölj

FoI sjöfartsområdet

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921